O projekcie

Dodane przez root - śr., 28/04/2021 - 20:00
Grafika logotypu Unii Europejskiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Politechnika Poznańska otrzymała dofinansowanie w ramach programu UCZELNIA DOSTĘPNA II, w zakresie projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Projekt ten ma na celu zwiększenie dostępności Politechniki Poznańskiej poprzez likwidację różnorodnych barier w 6 obszarach tematycznych:

 1. Technologie wspierające – dotyczącym zapewnienia dostępności cyfrowej głównych serwisów informacyjnych Uczelni oraz zwiększenia dostępności informacji dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami,
 2. Organizacja – dotyczącym zapewnienia pomocy i wsparcia organizacyjnego w zakresie wszelkich aspektów życia na Uczelni w ramach pomocy bezpośredniej oferowanej przez dedykowanego pracownika – Konsultanta Edukacyjnego oraz wprowadzenia organu opiniotwórczego, odpowiedzialnego za kształtowanie Polityki Dostępności Uczelni. Ponadto przewidziano również zatrudnienie dodatkowego psychologa oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie serwisu BON pod względem technicznym
  i merytorycznym,
 3. Procedury – w zakresie systemowego uspójnienia i wprowadzenia umocowań formalno-prawnych w zakresie dostępności, zapewnienia równych szans, niedyskryminacji, racjonalnego dostosowania  w postaci aktualizacji Polityki Dostępności Uczelni oraz dostosowania istniejących uregulowań prawnych prawa wewnętrznego do obowiązujących przepisów prawa zewnętrznego w tym zakresie,
 4. Szkolenia – obejmujące szereg zagadnień przybliżających tematykę i potrzeby osób
  z różnego typu niepełnosprawnościami, dedykowane dla pracowników Uczelni, ukierunkowanych na podniesienie poz. świadomości i wiedzy dot. niepełnosprawności, zwiększenia kompetencji specjalistycznych dla realizacji procesu kształcenia, zwiększ. kompetencji w przeciwdziałaniu wkluczeniom osób z niepełnosprawnościami
 5. Edukacja – zawierająca szereg działań z zakresu wsparcia edukacyjnego (kultura
  i aktywność fizyczna OzN względem studentów i doktorantów, rozwój kompetencji OzN, dostępność procesów kształcenia, pomoc sytuacyjna i dydaktyczna)
 6. Architektura – ukierunkowanych na eliminację wewnętrznych barier dostępności komunikacyjnej, sanitarnej i informacyjnej.

Realizacja wszystkich zaplanowanych działań opisanych powyżej, stanowić będzie znaczące wzmocnienie do realizowanych obecnie działań zarówno Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
i 5P Punktu Pomocy Psychologicznej Politechniki Poznańskiej, jak i wszystkich pracowników Uczelni, którzy na co dzień stykają się z problematyką Osób z Niepełnosprawnościami. Realizacja projektu zapewni poprawę zrozumienia potrzeb OzN na każdym szczeblu Uczelni, zarówno w zakresie działań dydaktycznych, jak i organizacyjnych i socjalnych. Dzięki temu powstanie rozwiązanie, umożliwiające zapewnienie coraz większej dostępności Politechniki Poznańskiej dla wszystkich, stanowiącej stały element strategii rozwoju Uczelni. Dlatego też, projekt ten dedykowany jest również do pracowników Politechniki Poznańskiej, których zaangażowanie, wiedza i zrozumienie dla potrzeb studentów stanowią jeden z kluczowych czynników rozwoju Uczelni. W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu, a zwłaszcza z ofertą szkoleń i działań edukacyjnych planowanych
w ramach projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich”, która będzie systematycznie publikowana.

Na realizację projektu przewidziano łącznie 4 804 156,35 zł, w tym 4 545 593,98 zł (wzrost budżetu projektu na realizacje działań w obszarze architektura)
w ramach otrzymanego dofinansowania.

Okres realizacji: Od 01.01.2021 do 31.10.2023 (wydłużony do 31.12.2023r. na prace związane z budową windy w budynku A2 "Budynek Budownictwa")

Grafika logotypu Unii Europejskiej

 

Załączniki